Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van
       koop/verkoop en tot het verrichten van diensten, zoals onderhoud en reparatie van Jansen Range
       Rover Parts B.V. gevestigd te Oisterwijk, hierna te noemen de gebruiker.
2.     De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
3.     Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst
       indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.     Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdracht-
       bevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing
       ervan.
5.     Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden
       laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

       Overeenkomsten van koop/verkoop en overeenkomsten tot het verrichten van diensten en
       aanvullingen/wijzigingen daarop worden zowel door schriftelijke bevestiging, als door mondelinge
       opdracht aan de gebruiker bindend. De verantwoordingsstaten van de gebruiker vormen een wezen-
       lijk onderdeel van de (mondelinge) overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

1.     Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
       Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard,
       heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding
       te herroepen.
2.     Getoonde en/of verstrekte tekeningen, modellen, opgaven van capaciteiten en andere omschrijvingen
       zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten
       worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3.     In offertes/aanbiedingen genoemde prijzen zijn exclusief:
       - BTW en/of ander heffingen van overheidswege;
       - Kosten van vervoer en verzekering;
       - Kosten van montage, service, keuringswerkzaamheden, rijklaar maken;
       - Kosten van reparatie;
       tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. a) Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst
       de kostprijs van de gestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorgani-
       satieswijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker
       gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen.
       Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden
       uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de
       wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toepassen.

   b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
       bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in boven-
       bedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen op
       kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

       De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING/VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

1.     Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten zijn
       verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
       overeengekomen. Bij niet tijdige levering c.q. beëindiging van de werkzaamheden dient de gebruiker
       derhalve schriftelijk in gebreke te gesteld.
2.     Bij levering c.q. het verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonder-
       lijke transactie beschouwd.
3.     Levering geschiedt ter vestigingsplaats van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk
       anders zijn overeengekomen. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij
       op het moment dat de gebruiker de wederpartij heeft medegedeeld dat de zaak gereed staat.
4.     Het risico van zaken die zich vanwege te verrichten diensten onder het beheer van de gebruiker
       bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaak adequaat verzekerd
       te hebben en te houden gedurende de tijd dat de zaak zich onder het beheer van de gebruiker
       bevindt.
5.     Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten
       werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt
       de gebruiker zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.
       De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in
       de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn
       waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of
       de zaken te leveren.
6.     Als de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaalt
       in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij
       door het enkele verloop van één (1) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering
       in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht
       de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebreke-
       stelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en
       interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
7.     Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen prijs,
       alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet.
8.     De gebruiker is bevoegd om ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij
       vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

1.     Wanneer de leveringen of de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet
       normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voort-
       vloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
2.     Indien blijkt dat Levering en/of het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden onuitvoerbaar
       is, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke over-
       macht dan ook, heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht
       zodanig wordt gewijzigd, dat de levering c.q. de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens
       wanneer hetzelfde ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal
       zijn. De gebruiker heeft dan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte
       werkzaamheden of gemaakte kosten.
3.     Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen
       geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7: RECLAMES/RETOURZENDINGEN

1.     De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken c.q. de beëindiging van de
       werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare fouten, onvolkomen-
       heden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de begeleidingsbon/repa-
       ratiestaat en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht.
       Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken of
       uitvoering van de werkzaamheden of heringebruikname aan de gebruiker te worden gemeld.
2.     Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar
       gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. c.q. de uit te voeren werkzaam-
       heden geacht goed te zijn uitgevoerd.
3.     Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4.     De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5.     Indien retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en
       risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming
       vooraf heeft betuigd. Indoen de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld,
       geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclame door
       hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts voor rekening en
       risico van de gebruiker indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen
       geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
6.     In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in
       artikel 8.
7.     Kleine reparaties en/of klachtenbehandeling worden tegen vergoeding van materiaal- en andere
       reparatiekosten, vermeerderd met € 15,00 onderzoeks- en beoordelingskosten, uitgevoerd.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID en GARANTIE

1.     De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch
       aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg
       is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove
       schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van
       personeelsleden en/of derden die de gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.
2.     Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid
       van de gebruiker - uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto-prijs van de geleverde
       zaken, dan wel de prijs voor de verrichtte werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als
       enige en volledige schadevergoeding.
3.     Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot
       schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt
       wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
4.     Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het
       moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos
       te vervangen.
5.     De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde,
       de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aange-
       sproken beperkt tot 3 maanden.
   B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
       bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade
       kan worden aangesproken.
7.     Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant, importeur of toeleverancier van een garantie
       zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
8.     Garantie op eerder door derden gebruikte zaken, zoals bijvoorbeeld occasions, demonstratie- en
       showmodellen, ruildelen en onderdelen, wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk
       schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9.     De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrij-
       waart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade
       indien en voor zover
   a) voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig
       gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de afgeleverde zaken door de wederpartij;
   b) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij: niet conform de door de verkoper gegeven
       instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
   c) voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers
       e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
   d) voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder
       voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
   e) Voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 9: BETALING

1.     Betaling geschiedt contant bij levering of na toezending van een factuur.
2.     Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet
       kan worden geleverd.
3.     Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald:
   a) zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per
       maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als
       volle maanden aangemerkt;
   b) zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke
       kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een
       absoluut minimum van € 135,00.
4.     Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,
       zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
       worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5.     Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker
       bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten
       van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor
       is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het
       redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te
       twijfelen.
6.     Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en
       kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de weder-
       partij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. a) Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft, dan
       wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vorde-
       ring(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij
       (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
   b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk
       persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

ARTIKEL 10: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.     De gebruiker behoudt zich het eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip
       waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens de
       gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs,
       vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband
       houden, alsmede vorderingen ter zake eventuele schadevergoeding wegens tekortschieten in de
       nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2.     Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten
       overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade,
       gederfde winst en interest te vorderen.
3.     De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat
       derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 11: PAND/WARRANTAGE

       Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsver-
       plichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan
       derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor
       opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage, daar zulks zal
       worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan
       terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen ui de overeen-
       komst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker
       op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

ARTIKEL 12: INRUIL/INKOOP

1.     Wanneer bij aankoop van een zaak tevens een zaak van de wederpartij wordt ingeruild, blijft de in
       te ruilen zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot op het moment van aflevering. De
       wederpartij is aansprakelijk voor kosten van onderhoud, schades, verlies en waardevermindering.
       De gebruiker is niet gebonden aan de overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering op
       een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen
       vooraf overeengekomen percentage bij wijze van afschrijving op de inruil-/inkoopprijs worden
       gehanteerd.
2.     De wederpartij garandeert dat de door hem in te ruilen zaak vrij is van rechten en aanspraken van
       derden, schadevrij is, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeert en dat de zaak niet gemanipu-
       leerd is met betrekking tot bijvoorbeeld kilometrage.
3.     De wederpartij is verplicht de gebruiker alle relevante informatie met betrekking tot de in te ruilen
       zaak te verstrekken, waarvan hij vermoedt dan wel behoort te weten dat deze van belang is voor de
       gebruiker.
4.     De feitelijke inruil ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen als genoemd in dit artikel.

ARTIKEL 13: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

       Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de weder-
       partij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en
       zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van
       faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale
       beslaglegging wordt getroffen, onder curatele- of onder bewind wordt gesteld of anderszins de
       beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen
       ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de (voorlopige)
       surséance van betaling de uit de overeenkomst vloeiende verplichting als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1.     Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten over-
       eenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming
       aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde
       derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te
       ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door
       hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
       Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij
       gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
2.     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer
       worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaat-
       regelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden,
       verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen,
       bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander
       onverschillig of de niet tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden
       die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
3.     Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan
       haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling,
       faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al
       hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contract aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk ten
       volledige opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING EN ONTBINDING

1. a) De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v.
       B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
   b) Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk
       persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het overigens in dit artikel
       bepaalde is wel van toepassing.
2.     Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt.
       Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom
       c.q. overeengekomen prijs verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt,
       tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van
       de annulering en vrijwaart de gebruiker ter zake.
3.     Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

1.     Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht
       van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands
       recht worden beslecht.
2.     Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de
       gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de
       plaats waar de gebruiker woont of is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
3.     In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of
       bedrijf, geldt dat binnen één (1) maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt
       dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest
       voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.